Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
O projekcie
Aktualności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
2012.08.03
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na "Organizacja i przeprowadzenie w 2012 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"czytaj więcej »
2012.07.17
17 lipca 2012r. odbyło się uroczyste zakończenie partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" realizowanego od 2008r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj więcej »
2012.07.13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od sierpnia 2012r. rozpoczyna drugi cykl treningów i szkoleń w ramach realizacji partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do 25 osób, w tym do 16 kobiet bezrobotnych oraz do 9 mężczyzn bezrobotnych ( w tym również do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności). Odbiorcy projektu to osoby w wieku produkcyjnym, będący mieszkańcami Stargardu Szczecińskiego i klientami pomocy społecznej w większości bez kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

W związku z realizacją partnerskiego Projektu systemowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim rekrutuje uczestników do programu.

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZAŁASZAĆ SIĘ DO MOPS W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM PRZY UL . WARSZAWSKIEJ 9 A - informacji dodatkowych udziela:
Izabela Jagiełka-koordynator projektu
pok. nr 79,
tel. 91/ 578-45-83 wew. 101.
2012.06.15
PROMOCJA
W 2012 roku wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 50 osób, w tym 28 kobiet bezrobotnych i 3 kobiety niepełnosprawne oraz 17 mężczyzn bezrobotnych i 2 mężczyzn niepełnosprawnych będących mieszkańcami Stargardu Szczecińskiego i klientami pomocy społecznej, w większości bez kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy. W bieżącym roku grupa 50 osób została podzielona na dwie 25 osobowe realizujące działania w dwóch terminach:
 • I grupa 25 osób marzec-czerwiec 2012r.,
 • II grupa 25 osób sierpień-listopad 2012r.
czytaj więcej »
POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW Wizaż i stylizacja
Poszukujemy specjalistów
2012.05.02
OGŁOSZENIE PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRAWO JAZDY KAT.B
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na "Organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. "Kurs prawo jazdy kat.B" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

dodano: 16.05.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj więcej »
2012.03.13
2012.03.13
POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW
Poszukujemy specjalistów
2012.02.09 (aktualizacja 02.03.2012)
OGŁOSZENIE PRZETARG NIEOGRANICZONY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi 3 - dniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Kołobrzegu dla 54 osób (z podziałem na dwie grupy po 25 osób + 2 opiekunów każda) uczestników partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1."

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


dodano: 13.02.2012
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (stan na dzień dodania tj. 13.02.2012r.)

dodano: 15.02.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
dodano: 15.02.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2
dodano: 15.02.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

dodano: 15.02.2012
Zmiana treści SIWZ nr 1
dodano: 15.02.2012
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeniadodano: 16.02.2012
Wyjaśnienie do SIWZ nr 4
Zmiana SIWZ nr 2
Zmiana terminu składnia ofert

dodano: 16.02.2012
Ogloszenia o zmianie ogloszenia nr 2
dodano: 17.02.2012
Wyjaśnienie do SIWZ nr 5
dodano: 17.02.2012
Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - po zmianach w formacie Word (.doc)

dodano: 17.02.2012
Wyjasnienie tresci SIWZ nr 6+ Sprostowanie do wyjaœsnienia tresci SIWZ nr 6

czytaj więcej » dodano: 02.03.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych
Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja (ogłoszenie) o unieważnieniu postępowania
2012.02.01
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU JUŻ NIEBAWEM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od marca 2012r. rozpoczyna cykl treningów i szkoleń w ramach realizacji  partnerskiego  Projektu  systemowego  "Integracja społeczna  w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ADRESACI  PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych, w tym do 5 osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym będących mieszkańcami Stargardu Szczecińskiego i klientami pomocy społecznej,  w większości bez kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy.
Program zakłada równy dostęp kobiet i mężczyzn. Jednak z przeprowadzonej analizy wynika, iż kobiety mają większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia  i w związku z tym, w celu wyrównania szans w projekcie przewiduje się objąć wsparciem 28 kobiet bezrobotnych oraz 3 kobiety niepełnosprawne  i 17 mężczyzn bezrobotnych oraz 2 mężczyzn niepełnosprawnych, będących jednocześnie odbiorcami pomocy finansowej MOPS.

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 • zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań eliminujących zjawisko nabytej bezradności,
 • pomoc w ocenie posiadanych preferencji i predyspozycji zawodowych,
 • zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy przez osoby bezrobotne i osoby niepełnosprawne.

 

 DZIAŁANIE W PROJEKCIE:

Planuje się, że podczas trwania programu uczestnicy projektu skorzystają z  instrumentów aktywnej integracji, w tym:

 • warsztatów psychologicznych (grupowe oraz indywidualne),
 • warsztatów z doradcą zawodowym  (grupowe oraz indywidualne),
 • porad i konsultacji prawnych (grupowe),
 • szkolenia zawodowego (Kierowca wózka jezdniowego z obsługą kas fiskalnych, Nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, Kucharza małej gastronomii,.),
 • kursu na prawo jazdy kat."B".

 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest od 15 grudnia 2011r.. i będzie miała charakter ciągły, zakończy się w chwili utworzenia podstawowych list szkoleniowych wraz z listą osób rezerwowych. Rekrutację prowadzi koordynator projektu wraz z pracownikami socjalnymi.

 Termin realizacji projektu:  marzec -  czerwiec 2012r.
                                              sierpień - listopad 2012r.

DZIAŁANIA  W PROJEKCIE WSPÓŁFIANANSOWANE SĄ PRZEZ UNIĘ  EUROPEJSKĄ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Miasto Stargard Szczeciński - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.