Drukuj
Odsłony: 30319

OSOBY UPRAWNIONE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

  1. śmierci rodzica lub członka rodziny,
  2. konieczności ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego,
  3. klęski żywiołowej,
  4. pożaru lub wypadku, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
  5. kradzieży, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia,
  6. nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
  7. innych uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia, po złożeniu wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależne od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może  przekroczyć jednorazowo kwoty 530 zł.

WNIOSEK
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a w pokoju nr 37.